ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Ειδική Αγωγή είναι η ειδικά σχεδιασμένη διδασκαλία που υποστηρίζεται από ειδικά προγράμματα συμπληρωμάτων υπηρεσιών και μπορεί να παρέχεται σε κατάλληλα διαρρυθμισμένους κι εξοπλισμένους χώρους για να καλύψουν τις ανάγκες του παιδιού.

Ο ειδικός παιδαγωγός καλείται να αναγνωρίσει, να αξιολογήσει, να κατανοήσει αυτές τις ανάγκες και να βοηθήσει τα παιδιά να μάθουν να ελίσσονται των δυσκολιών τους.

Η Ειδική Αγωγή έχει ως στόχο την ανάπτυξη γνωστικών ικανοτήτων, τη βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων και τη συναισθηματική ανάπτυξη. Η παρέμβαση είναι εξατομικευμένη με βάση τις δυνατότητες και τις ανάγκες κάθε παιδιού.

Τα παιδιά που παρακολουθούν έγκαιρα προγράμματα έχουν πολύ καλή πρόγνωση και καλή σχολική πορεία. Η παρέμβαση μπορεί να συνεχίζεται και όταν το παιδί πηγαίνει στο σχολείο. Αντίθετα, τα προγράμματα που ξεκινούν σε μεγαλύτερες ηλικίες έχουν λιγότερες πιθανότητες επιτυχίας.

Τα θεραπευτικά προγράμματα πραγματοποιούνται από λογοθεραπευτή, από ειδικό παιδαγωγό και από ψυχολόγο με ειδίκευση στις μαθησιακές δυσκολίες.

Τα θεραπευτικά προγράμματα της Ειδικής Αγωγής παρέχονται σε παιδιά με:

  • Δυσλεξία (Δυσκολίες στην Ανάγνωση)
  • Δυσγραφία (Δυσκολίες στη Γραφή)
  • Δυσαριθμησία (Δυσκολίες στην αναγνώριση των αριθμών και στην εκτέλεση των αριθμητικών πράξεων)
  • Δυσορθογραφία (Δυσκολία στην εκμάθηση και την απομνημόνευση των κανόνων ορθογραφίας)
  • Δυσκολία στην Κατανόηση του Γραπτού και Προφορικού Λόγου
  • Δυσκολία στην Ανάπτυξη Κειμένου (Γραπτή Περιγραφή και Αφήγηση)
  • Δυσκολία στην Τήρηση Προγράμματος Μελέτης
  • Περιορισμένο Λεξιλόγιο, Λιτή Έκφραση